سلام
من ميخوام تصاوير يک دوربين بيسيم را تحليل کنم.

در ارسال و دريافت تصاوير مشکلي نيست و در تحليل هم مشکلي ندارم

ولي تنها مشکل اينه که تصاوير گرفته شده توسط گيرنده را چه طور به کامپيوتر انتقال داده و آنها را به متلب بخورانم...