سلام.
وقت همگي دوستان به خيرو خوشي. من مي خوام نويز يک دستگاه، به وسيله اسکپ اندازه گيري کنم که مقدارنويز دستگاه کم هست. وقتي پراب اسکپ وصل مي کنم، نويز دستگاه با نويز اوليه خود اسکپ يکي ميشه! ايا ميشه نويز اوليه مربوط به اسکپ حذف کرد.
ممنون