اولین مجوز دانشگاه آزاد در جذب کارشناسی ارشد مهندسی رباتیک

دانشگاه آزاد واحد شبستر دارای مجوز کارشناسی ارشد مهندسی رباتیک است!!!

منبع: صفحه ای از سایت وزارت علوم

http://www.msrt.ir/fa/gostaresh/Pages/CertifiedCenter4Tab.aspx?

جالب است که با وجود داشتن مجوز ، دانشجو نگرفته!!!