با سلام
من در طراحی حلقه کنترلی بجای استفاده از سیمولینک با m.file برنامه نوشتم و برای سیستم کنترلر طراحی کردم و سیستم را کنترل کردم.وقتی سیستم را برای حالت بدون ورودی اجرا کردم سیستم کنترل شد و پاسخها رو مشاهده کردم.اما وقتی خواستم برای یکی از متغیرها وروردی اعمال کنم و خروجی را برای حالبت ردیابی بررسی کنم m.file پاسخ اشتباه داد لطفا رهنمایی کنید.