با سلام
DMX ها براي کار نيازي به اينورتر يادستگاهي مشابه دارند؟ کلاً طريقه ي راه اندازي DMX چگونه است؟