گزارش كار آزمايشگاه فيزيك1

دانشگاه آزاد تبريز
استاد مربوطه: خانم مهديه گل محمدي

فهرست آزمايش ها:
آزمايش 1- اندازه گيري چگالي جامدات
آزمايش2- كوليس
آزمايش3- ضريب انبساط خطي
آزمايش4- تعيين چگالي مايعات
آزمايش5- اندازه گيري شتاب ثقل با استفاده از سقوط ازاد
آزمايش6- اندازه گيري شتاب ثقل با استفاده از آونگ ساده
آزمايش7- تعيين گرماي ويژه فلزات
آزمايش8- اندازه گيري ارزش آبي كالري متر
آزمايش9- تعيين گرماي نهان ذوب يخ
آزمايش10- قانون بويل- ماريوت
آزمايش11- تعيين سختي فنر
آزمايش12- معادل مكانيكي حرارت(عدد ژول)
آزمايش13- حركت پرتابه

جزوه تايپ شده و به صورت فايل word مي باشد.


لينك دانلود: http://download.eca.ir/?page_id=1164&did=703