نامی که می خواهم برروی تابلو روان 8*8 نمایش دهم باید کجای برنامه بنویسم؟
این هم برنامه هستش.$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 1000000
Config Porta = Output
Config Portb = Output
Config Portc = Output
Config Portd = Output

Dim J As Byte
Dim Col As Byte
Dim Inh As Byte
Dim U As Byte
Dim K As Byte
Dim N As Byte , I As Byte , C_le As Byte

Do

U = 0
K = &B10000000
For Col = 0 To 7


Portd = K


For J = 0 To 3
Portb = Lookup(u , Dr)
Portc.j = 1
U = U + 1
Portc = 0
Next J

Waitms 5
Rotate K , Left
Next Col
Loop

Dr:
Data &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF,
Data &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF