سلام

کسی این مدار را داره که جواب هم گرفته باشه ؟