از مهندسين محترم خواهشمند است نحوه محاسبه اندوکتانس هاي بحراني ر براي اينجانب ارسال نمايند با تشکر