کسي تا حالا با Ucc3895 کار کرده ، من استفاده کردم جواب نگرفتم .........
خيلي بهش ور رفتم ..... همه کاريش کردم .... ختي به پايه RAMP اش پالس CT رو بايه ترانزيستور دادم ... خروجي نميده يعني هيچ پالسي تو خروجيش نيست
من مدل smd اش رو هم گرفتم ، اونم هميجوري بود