سلام
با دستور meas میشه این کار را کرد اما چطوری را نمی دونم.