با عرض سلام

دوستان می خواستم نرم افزار های

ads , CST Studio , HFSS , Microwave office از لحاظ نقاط ضعف و قدرت نسبت به یکدیگر با هم مقایسه شوند

و

MULTISIM , PSPISE , PROTEL از لحاظ نقاط ضعف و قدرت نسبت به یکدیگر با هم مقایسه شوند

لطفا هر کی هر اطلاعاتی هرچند کم اگر دارد در اختیار اینجانب قرار دهد

با تشکر