با سلام
من تو راه اندازی ای سی ht9032D با avr موندم نمی دونم باید چی کار کنم (می خوام کالر ای دی بسازم)
یکم اعداد چرت و پرت نشون می ده بعدم error می ده
مدارم اینه


و کد bascom هم اینه :

$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
$baud = 1200
Dim A As Byte , B As Byte , C As Byte , D As Byte
Dim E As Word
'--------------------------------------------
Config Pind.0 = Output
Portd.0 = 0
Cls
'--------------------------------------------
Do
Cursor Off
A = Waitkey()
If A = 4 Then
E = A
A = Waitkey()
D = A - 8
E = E + A
For B = 1 To 2
A = Waitkey()
E = E + A
A = A And 15
Lcd A
Next B
Lcd "/"
For B = 1 To 2
A = Waitkey()
E = E + A
A = A And 15
Lcd A
Next B
Locate 1 , 8
For B = 1 To 2
A = Waitkey()
E = E + A
A = A And 15
Lcd A
Next B
Lcd ":"
For B = 1 To 2
A = Waitkey()
E = E + A
A = A And 15
Lcd A
Next B
Lowerline
For B = 1 To D
A = Waitkey()
E = E + A
C = A And 15
Lcd C
Next B
A = Waitkey()
E = E + A
E = E Mod 256
If E <> 0 Then
Cls
Lcd "error"
End If
End If
Wait 10
Cls
Loop
End

اصلا کد و برنامه ام درسته یا نه؟
میشه با این ای سی کالر آی دی ساخت یا نه