سلام دوستان مقدار μncox و (λ (lambda مربوط به nmos و pmos در تکنولوژی 0.18 چقدره ؟(در نرم افزار ads)