کسی از دستور pwl در hspice استفاده کرده؟
میشه توضیح بده چه جوریه؟