چرا تو تقویت کننده امیتر مشترک ،تقسیم ولتاژ برای بایاس کردن و به دست آوردن مقاومت ها باید Ve=0.1Vcc و جریان شاخه مقاومت ها هم برابر با یک دهم جریان کلکتور در نظر گرفته می شه؟؟؟؟ :question: