سوال) به یک نیمه هادی از جنس سیلسیوم با Nd=10^14 نور به طریقی تابیده می شود که در فواصل 10µs نور قطع و وصل می شود (در اثر تابش نور تعداد 16^10 زوج الکترون حفره در سانتی متر مکعب در ثانیه تولید می شود)
پس از گذشت زمان طولانی (پایدار) (pn(t∆ را برای tp = 1µs به دست آورید.
لطفاً توضیح دهید...با تشکر