سلام.
من می خواستم پروژهای را که با زبان LAD/ FBD / STL در برنامه STEP 7نوشتم را در برنامه WORDکپی کنم.