سلام کسی سطوح ولتاژ استاندارد شبکه ی can bus میدونه که با منطق صفر و یک خروجیش چنده