کسی سنسوری میشناسه که داخل آب از فاصله 50 سانتی داخل :nerd: آب هم عمل کنه و خیلی ظریف باشه