دیروز رفتم کتاب بخرم .یه کتاب الکترونیک قدرت دیدم یه الکترونیک صنعتی ! جفتش هم مال رشید بود .

اینا چه فرقی با هم دارن ؟