لطفا در مورد مشخصات سیم پیچی های اولیه و ثانویه ترانس فلای بک تلوزیون راهنمایی کنید