سلام از سایت زیر قسمت MIT thesis و بعد قسمت غیر قابل پرینت آن می توانید نسخه غیر قابل پرینت آن تزی که می خواهید را بگیرید
http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/7582