دوستان این دوتا باتری خیلی تفاوت دارن؟

pekan parts
- hst 406075
+ 3.7v 3000mah


و باتری

- hst 406090
+ 3.7v 3000mah


کدوم بهتره؟

چون اندازه باتری دومی طولش 2 سانت بزرگتر از اولی هسته !!


هر دوتا نو نو هستن فقط دومی رو یکبار اشتباه فکر میکردم خرابه گذاشتم تو فریزر!! خراب نشده؟عمرش کم نشده !؟