سلام
در یک مدار فیدبک جریان موازی چرا پهنای باند بیشتر از حالتی ک فیدبک نداشته باشه؟