با استفاده از این مدارشما می توانبد تمامی پین های lcd را به کل حذف نمایید یعنی به جای استفاده از 20 یا 16 پین می توانید از دو پین sda, scl بصورت سریال lcd را ره اندازی نمایید
طبق نقشه مداری زیر :
کسانی که با آردینو استفاده می کننده و یا با استفاده از میکرو کنترلر دیگر نیازی به ترسیم مدار چابی برای مسیر جریان lcd نیست با این مدار پروژه هارا متفاوت بسازید

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت