می خواستم یک core شمارنده 4 بیتی رو تست کنم
اومدم اونو بعنوان component تو یک برنامه ساده قرار دادم اما مثل پست قبلی که ایجاد کرده بودم هشدار سنتز میده
می خواستم بدونم این کارو درست انجام دادم یا نه ؟
کد:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;


entity counter_4bits is
  Port ( clk : in STD_LOGIC;
      out_4 : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
end counter_4bits;

architecture Behavioral of counter_4bits is
component counter_4b is
 Port ( clk : in STD_LOGIC;
      q : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
end component;
begin
u0: counter_4b port map(clk=>clk,q=>out_4);

end Behavioral;
اینم اخطاری که میده :
کد:
WARNING:Xst:2211 - "F:/vhdl/core_count/counter_4bits.vhd" line 17: Instantiating black box module <counter_4b>.