سلام
وقتي دو منبع تغذيه رو سري مي کنيم ولتاژ بيشتري توليد ميشه سوالم اينکه ايا در فانکشن ژنراتورها هم ميشه اينکارو کرد و ولتاژ بيشتري توليد کرد

همچنين ايا ميشه خروجي دو اپ امپ رو سري کرد و ولتاژ بيشتري بده با فرض اطنکه خروجي ها همفازند دقيقا.
اگه جواب بله است ايا بايد دو منبع تغذيه دوبل استفاده کرد يا 4 عدد منبع تغذيه؟

ممنونم