سلام من برای ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ برای آمپ ماشین با نرم افزار PI Expert 9 درقسمت انتخابinput درگزینهlow voltage dcبرای انتخاب ولتاژ12مشکل دارم