اگر کسی کارنامه ای از دکترای مخابرات-سیستم سال های قبل داره، لطف کنه بذاره. اواخر فروردین، نتایج مرحله اول این آزمون سراسری، اعلام میشه. می خوام ببینم با چه درصدی، چه رتبه ای رو میشه کسب کرد.