سلام
از دوستانی که با این مبحث آشنا هستن می خوام که بنده رو راهنمایی بفرمایند.

حذف نویز از تصویر بوسیلۀ اعمال تجزیۀ ویولت دو سطحی، ویولت دوقطری و آستانه گیری 3.9 انجام می شودحذف نویز از تصویر بوسیلۀ اعمال تجزیۀ ویولت دو سطحی، ویولت دوقطری و آستانه گذاری 3.9 انجام می شود.
فرمول آستانه هم به این شکل هست. که برای آستانه نرم یه مقدار متفاوت هست.