سلام
من میخوام با sim900 اس ام اس ارسال و دریافت کنم سخت افزارم درسته ماژولشو از سایت eca خریدم و با یه کدی که تو همین سایت با زبان بسکام نوشته بود تستش کردم اس ام اس ارسال میشد میخواستم همین برنامه رو با کدویژن بنویسم کد زیرو از رو کد بسکام نوشتم ولی پیامی ارسال نمیکنه به نظر شما مشکلش چیه؟
ممنون

/************************************************** ***
AVR Core Clock frequency: 11.059200 MHz
************************************************** ***/
#include <mega16a.h>
#include <alcd.h>
#include <stdio.h>
#include <delay.h>
char at_cmgs[]={'A','T','+',' C','M','G','S', '=','"','0',&#0 39;9','1','1','1&#03 9;,'1','1','1',&#039 ;1','1','1','"& #039;,'\n'};
#define ctrl_z 0x1a
void main(void)
{
PORTC=0x00;
DDRC=0xFF;
PORTD=0x00;
DDRD=0x02;
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 9600
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x18;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x47;
// Alphanumeric LCD initialization
// Connections are specified in the
// Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
// RS - PORTC Bit 0
// RD - PORTC Bit 1
// EN - PORTC Bit 2
// D4 - PORTC Bit 4
// D5 - PORTC Bit 5
// D6 - PORTC Bit 6
// D7 - PORTC Bit 7
lcd_init(16);
while (1)
{
delay_ms(2000);
puts("AT"
delay_ms(2000);
puts("AT"
delay_ms(2000);
puts("AT"
delay_ms(4000);
puts("ATE0"
delay_ms(4000);
puts("AT+CMGF=1"
delay_ms(4000);
puts(at_cmgs);
delay_ms(1000);
puts("this is test"
delay_ms(1000);
putchar(ctrl_z);
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts("message sent"
}
}