سلام دوستان
من می خواستم ببینم چطوری تغذیه مدار زیر را بسازم که حداقل شش ماه با باتری کار کند
می خواستم اگر بشه با چهار تا باتری قلمی این کار را انجام بدم