دوستان عزیز، در کتابی که دارم می خونم یه تمرین دارم که توش گیر کردم. تو درس میدان ها و امواج یه تمرین دارم که مدل π رو بهم داده و ازم خواسته پارامترهای مدل گسترده خط رو محاسبه کنم. کسی می تونه کمکم کنه؟ :nerd:


صورت سوال به انگلیسی اینه: