می خواهم در مورد بکارگیری موتورهای سه فاز 380v 50Hz توسط سیستم220v 60Hz اطلاعاتی بدست اورم و اینکه کدامیک از این سیستمها مناسبتر است وچرا؟به چه منابعی باید رجوع کنم ؟:angry: