به اطلاعات واقعی یک مجموعه صنعتی احتیاج دارم (هم اطلاعات نیازهای الکتریکی و هم نیاز های حرارتی) ضمنا اطلاعات برای ساعات مختلف روز و فصول مختلف سال باشه یعنی کامل و دقیق با ذکر نام مکان و فیدر های تغذیه کننده
ممنون