با سلام
این ترم روشهای عددی دارم و دنبال مقاله ای میگردم که با روش مومنت در اون مقاله کارشده باشه اگه کدمتلب هم داشته باشه که خیلی خوب میشه؟
ممنون