سلام ، چرا در اثر هال هنگامیکه نیم رسانا از نوع n است ولتمتر عدد منفی نشان میدهد؟؟
وچرا امپرمتر درهرمقطع جریان متفاوتی نشان میدهد؟