سلام به اساتید
یه سوال، تو روتین وقفه PIO میکرو at91sam7x512 رجیستر AIC_EOICR باید چه مقداری بگیره؟
با سپاس