سلام من دوت ماژول دارم نمی دونم سوخته اند یانه چگونه می توانم ان ها را تستت کنم توجه شود که ماژول دارای خروجی سریال می باشند