من براي به دست اوردن اطلاعات بيشتر كتاب ساوني رو خوندم خيلي مفيد بود چه كتاب ديگري رو در زمينه مفاهيم پهيه برق توصيه مي فرماييد؟