کسی اطلاعاتی راجب ساخت ربات زیر دریایی Build a robot submarine داره

-تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده
-ارصال اطلاعات از زیر یه سطح
-بازو ها ی قابلیت کار در زیر آب در فشار بالا
-جنس مواد عایق
-تکنولوژی آب بندی
و....

بهترین ساخته های بشر در این زمینه ساخت چه کشوری هست و تا چه عمقی میره چقدر هزینه ساخت داشته و...


جند نمونه از اینگونه روباتهارو در تصاویر زیر میبینید:


روبات با قابلیت حمل سرنشین