اگر مدار معکوس کننده ولتاژ که با mc34063 ساخته شده جریان 30 میلی آمپر از تغذیه بکشد یعنی مدار اشکال دارد ؟؟؟؟