کسی می دونه چجوری می شه
MP multi Proccessing
Distributed Solve Option DSO
HPC High Performance Computing
چجوری فعال می شن می خوام تمام هسته هامو در گیر کنه.تا سرعت بیشتر شه.
تو HFSS Option و HFSS-IE Option هم تعداد هسته هارو ست می کنم اما فایده نداره؟
کسی راه حلی نداره؟
در HFSS 15