از دوستان کسي از ماژول HC 05در کار صنعتي استفاده کرده؟ به عبارتي اين ماژول در کارهاي توليداتي جواب ميده يا فقط جنبه آزمايشگاهي داره؟