دارایور موتور پل اچ طراحی نمودم ومایلم در اختیار دوستان قرار بدهم
مدار با IR9540 & IR540 و از 18 تا 60 ولت کار میکند
جریان خوبی میدهد