سلام
دوستان چطوری می شه یک فانکشن رو SCL نوشت و بعد تبدیل به STL زبان ماشین کرد و دیگه اون فانکشن با وایرایشگر SCL باز نشه
من یک فانکشن دارم که چینی ها همین کار رو کردند
پیشاپیش از همکاری دوستان کمال تشکر رو دارم
94.03.13