سلام.
دوستان کسی آموزشی از پخش بار پسرو پیشرو برای شبکه های شعاعی در محیط متلب نداره؟؟

ممنونم