آيا ارتباطي بين کريستال خارجي ميکرو و ماژول متصل به ميکرو وجود داره؟ به عبارتي استفاده از ماژول انتخاب اندازه کريستال خارجي ميکرو رو محدود نميکنه؟