سلام دوستان
من تازه دارم با adsکار ميکنم و زماني که خواستم اولين شبيه سازي رو انجام بدم از licenseايراد گرفت.
Invalid license key.
the lincense key and data for the feature do not match.
مشکل چيه؟